top of page

GROOTMOEDERKEN 
by Johan Wilhelm Wolf (1842)

Selected Tale
The Grateful An
imals

Inspiration Text for "The Grateful Animals"  for Kunstenfestival 2023 Watou

Digital Artist Juls Gabs took this book to make a painting of a traditional tale of the Folklore of Watou.

The painting represents the first encounter where the boy meets the animals. 

Based on a collaboration with Poet Alara Adilow, they decided to change the ending of the tale, using Critical Fabulation to contemporary adapt a part of the tradition that is obsolete now.

See Alara Adilow's new ending poem in the lines below and open the Augmented Reality created by Juls Gabs picturing this adaptation.

The Grateful Animals 2023

Digital Painting with Qr code to Augmented Reality hidden on the tree

on cotton canvas, 2.25x4m

Piece Comissioned and created for Watou Kunstenfestival 2023

The Grateful Animals
Alara Adilow alternative Ending

Poem Dutch

Hij zag de draak en voelde angst alsof zijn hart licht bloede of was het woedde –

 hij voelde onmacht de draak met twee ogen twee op harten leken

 en de draak moest dood de vijand de van het beest van hel 

dood hem maar draak zijn vuur is sterker dan de vuur van de angst van de jongen

en de vuur van zijn woedde en zelfs de vuur van zijn ontwetend en daarnaar 

droeg de jongen nog een lichaam en puur vuur is sowieso groter dan de vuur van het lichaam 

in de grond in de mond van grot 

Lag hij dan - verslagen nog zwak nog vol van alles waar hij geen woorden voorhad

Toen een twee koppig mens kwam

Een kop bezorg, de kop ander verontrust 

De mens had een staart van een muis. 

Een lang haar de ander kaal

 en lippenstift de ander een snor 

makkelijk uit elkaar te houden – 

wie is dat lichaam in de mond van onze grot –

 hier waarom - de draak wou me doden zijn vuur van mijn vuren ongedaan maken 

Jij viel aan - nee - de angst het was zijn vuur en ze vroegen hen wil je de geheimen weten van, 

en hij zei ja ja ja ik moet het weten - en zeiden je zult het dan moeten voelen. Slag. Slag. Ha ha vriend.

en ze zeiden wees niet bang 

Ik ben niet bang

Ze zeiden wees niet bang

Ik ben niet bang geef me de geheimen 

Zeg je bent niemand, je hebt geen geschiedenis en geen toekomst

ik zal vrede geen wens net tanden in het vlees hebben. 

Hij herhaalde twee stemmen werd een echo van hun twee samengebald tot het ene 

Ze zeiden Kus de draak nu 

Hij kuste de draak het alsof hij stank kuste

en het vuur spuwde in zijn knappe ronde gezicht. Er was licht. Een schicht 

BAM vuurslag.

hij werd as en toen niks hij werd het vuur van vuur het vuur voor vuur echt vuur Hij werd tijdloos was opgestegen leeg dus licht genoeg om echt vrij te zijn.  Zonder symbolen en zonder de vele dingen die hij niet kon benoemen ooit in hem, hij was niets en alles en alles en niets en vrij en groot 

en onvleselijk groot groot groot! 

Hij was een draak van leegte en bewegelijkheid.

Poem English

 

He saw the dragon and felt fear as if his heart was bleeding lightly or was it raging -

he felt helplessness the dragon with two eyes two looked like hearts

 and the dragon had to kill the enemy the beast of hell 

kill him but dragon his fire is stronger than the fire of the boy's fear

and the fire of his fury and even the fire of his ignorance and after that 

the boy still carried a body and pure fire is anyway bigger than the fire of the body 

in the ground in the mouth of cave 

Then he lay - defeated still weak still full of everything he had no words for

When a two-headed human came

One head worried, the head other troubled 

The human had a tail of a mouse. 

One long hair the other bald

 And lipstick the other a moustache 

easy to tell apart - 

who is that body in the mouth of our cave -

 here why - the dragon wanted to kill me its fire of my firing undone 

You attacked - no - the fear it was his fire and they asked them do you want to know the secrets of, 

and he said yes yes yes yes I must know - and said you will have to feel it then. Stroke. Stroke. Ha ha friend.

And they said don't be afraid 

I am not afraid

They said don't be afraid

I'm not afraid give me the secrets 

Say you are nobody, you have no history and no future

I will have peace no wish just teeth in the flesh. 

He repeated two voices became an echo of their two joined into one 

They said Kiss the dragon now 

He kissed the dragon it as if he was kissing stench

and fire spewed into its handsome round face. There was light. A bolt 

BAM blaze.

he became ash and then nothing he became the fire of fire the fire for fire really fire He became timeless was ascended empty so light enough to be really free.  Without symbols and without the many things he could not name ever in him, he was nothing and all and everything and nothing and free and big 

and uncarnal big big big! 

He was a dragon of emptiness and mobility.

Access Augmented Reality of new ending here

Scan the QR code hiddenin the tree at the painting

QR code.png

AR by Juls Gabs

.

bottom of page