top of page

The Grateful Animals 2023

Digital Painting with Qr code to Augmented Reality hidden on the tree

on cotton canvas, 2.25x4m

Piece Comissioned and created for Watou Kunstenfestival 2023

GROOTMOEDERKEN 
by Johan Wilhelm Wolf (1842)

Tale: The Grateful Animals

Inspiration Text for "The Grateful Animals"  for Kunstenfestival 2023 Watou

This piece is a diptych composed of the painting and Augmented Reality (opens using the QR code hidden at the tree base)

The painting represents the first encounter where the boy meets the animals. 

Poet Alara Adilow wrote an alternative ending to the tale (you can read the poem in the lines below) and Juls incorporate it into the piece using AR.

*Find access to the AR after the poem.

The Grateful Animals
Alara Adilow alternative Ending

De Dankbare Dieren

Hij zag de draak en voelde angst alsof zijn hart licht bloedde of was het woedde
Hij voelde onmacht bij het hellebeest met twee ogen die op harten leken
Draak dood hem maar uw vuur is sterker dan het vuur van de angst van de jongen
Dan het vuur van zijn woede zelfs dan het vuur van zijn ontwetendheid
Hier lag hij dan – verslagen zwak nog vol van alles waar hij geen woorden voor had
Toen kwam er een tweekoppige mens met een staart van een muis
De ene kop bezorgd de andere verontrust
Eentje langharig met lippenstift
De andere kaal en met een snor 
Makkelijk uit elkaar te houden
Hoe komt dat wezen hier in de mond van onze grot?
Wel zo: de draak wou me doden het vuur van mijn vuren ongedaan maken 
Jij viel aan – nee – de angst viel aan
Het was zijn vuur en ze vroegen wil je de geheimen kennen
En hij zei ja ja ja ik wil het weten
En ze zeiden je zal het dan moeten voelen. Slag. Slag. Ha ha vriend.
En ze zeiden wees niet bang 
Ik ben niet bang
Ze zeiden wees niet bang
Ik ben niet bang deel de geheimen 
Zeg: je bent niemand, je hebt geen geschiedenis en geen toekomst
Ik zal vrede hebben, zonder wensen zijn, die als tanden in het vlees zitten.
Hij herhaalde twee stemmen werden een echo samengebald tot één
Ze zeiden kus de draak nu 
Hij kuste de draak alsof hij kuste stank
En het vuur spuwde in zijn knappe ronde gezicht. Er was licht. Een schicht 
BAM vuurslag.
Hij werd as en toen niks hij werd het vuur van het vuur het vuur voor vuur echt vuur
Hij werd tijdloos steeg leeg op licht genoeg om echt vrij te zijn.
Zonder symbolen en zonder de vele dingen ooit in hem die hij niet kon benoemen,
Hij was niets en alles en alles en niets en vrij en groot 
Onvleselijk groot groot groot! 
Hij was een draak van leegte en beweeglijkheid.

Alara Adilow

The Grateful Animals

He saw the dragon and felt fear as if his heart was bleeding lightly or was it raging -

he felt helplessness the dragon with two eyes two looked like hearts

 and the dragon had to kill the enemy the beast of hell 

kill him but dragon his fire is stronger than the fire of the boy's fear

and the fire of his fury and even the fire of his ignorance and after that 

the boy still carried a body and pure fire is anyway bigger than the fire of the body 

in the ground in the mouth of cave 

Then he lay - defeated still weak still full of everything he had no words for

When a two-headed human came

One head worried, the head other troubled 

The human had a tail of a mouse. 

One long hair the other bald

 And lipstick the other a moustache 

easy to tell apart - 

who is that body in the mouth of our cave -

 here why - the dragon wanted to kill me its fire of my firing undone 

You attacked - no - the fear it was his fire and they asked them do you want to know the secrets of, 

and he said yes yes yes yes I must know - and said you will have to feel it then. Stroke. Stroke. Ha ha friend.

And they said don't be afraid 

I am not afraid

They said don't be afraid

I'm not afraid give me the secrets 

Say you are nobody, you have no history and no future

I will have peace no wish just teeth in the flesh. 

He repeated two voices became an echo of their two joined into one 

They said Kiss the dragon now 

He kissed the dragon it as if he was kissing stench

and fire spewed into its handsome round face. There was light. A bolt 

BAM blaze.

he became ash and then nothing he became the fire of fire the fire for fire really fire He became timeless was ascended empty so light enough to be really free.  Without symbols and without the many things he could not name ever in him, he was nothing and all and everything and nothing and free and big 

and uncarnal big big big! 

He was a dragon of emptiness and mobility.

Alara Adilow

Access AR based on Alara's poem

QR code.png

AR by Juls Gabs

.

bottom of page